Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Om IMK

Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) är den ledande forsknings- jämte utbildningsenheten inom sina områden vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Under 2012 grundades IMK av professor Sanna Wolk.

Ledningen består av docent Stojan Arnerstål och professor Sanna Wolk.

Sanna Wolk Stojan Arnerstål IMK


INSTRUKTION för Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) (2016-12-06 JURFAK 2016/45)

Denna instruktion för IMK är antagen av Juridiska institutionsstyrelsen vid Uppsala universitet den 6 december 2016. Instruktionen är beslutad i enlighet med rektors beslut om centrumbildningar den 15 maj 2007 med diarienummer UFV 2007/804.

1 - Syfte
IMK har till uppgift att i vid mening inspirera och främja forskning och utbildning inom immaterialrättens, marknadsföringsrättens och konkurrensrättens områden. IMK ska med utgångspunkt i den breda vetenskapliga universitetsmiljön i Uppsala verka för att rättsvetenskapliga frågor inom nyss nämnda områden i olika sammanhang belyses på ett mångsidigt och fruktbart sätt.

2 - Verksamhetens inriktning
Verksamheten ska vara inriktad dels internt mot Uppsala universitet, dels externt mot bl.a. domstolar och andra myndigheter, organisationer och företag, advokater och andra ombud samt mot universitet och högskolor.

Verksamheten ska bedrivas i form av forskning, forskarsamordning, forskningsstöd, seminarier, konferenser, nätverksuppbyggnad och liknande.
Genom att samla kompetens och verksamheter som finns inom det immaterial-, marknads- och konkurrensrättsliga området är målet att bygga upp en stabil miljö med syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom dessa områden i Sverige. 

3 - Organisation och ledning
IMK ska ledas av en styrelse. Styrelsen för IMK utses av Juridiska institutionens styrelse och ska bestå av minst fem (5) och högst elva (11) personer som väl representerar de intressen som bär upp IMK:s verksamhet. 

Styrelsen väljs för tre år. Den befintliga styrelsen har att ge förslag till nya ledamöter. Omval är tillåtet.
Styrelsens ordförande utses av Juridiska institutionens styrelse bland IMK:s styrelses ledamöter.
Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med punkterna 1 och 2 ovan.
IMK ska ha en föreståndare som utses av Juridiska institutionens prefekt. 
Föreståndarens och styrelsens uppgifter i övrigt regleras i rektors ovan nämnda beslut om centrumbildningar. 

4 - Ekonomi och administration
IMK ska inte ha någon från Juridiska institutionen skild ekonomisk förvaltning eller beslutanderätt.

5 - Personal
IMK ska inte ha någon egen anställd personal. De som är verksamma vid IMK gör det inom ramen för sin anställning vid Uppsala universitet.

6 - Lokaler
IMK disponerar inga egna lokaler.

7 - Giltighet 
Denna instruktion gäller tills vidare. Beslut om ändring fattas av Juridiska institutionens styrelse.

8 - Utvärdering
Verksamheten ska utvärderas av Juridiska institutionens styrelse vart tredje år med början år 2019. IMK:s styrelse ska lämna underlag för dessa utvärderingar.

9 - Avveckling
Om Juridiska institutionens styrelse efter utvärdering enligt punkt 8 finner det lämpligt kan styrelsen besluta att lägga ned IMK. IMK kan vidare avvecklas dels om styrelsen för IMK så önskar, dels om verksamheten helt avstannat.