Pågående projekt

  • Financing of innovations

Projektdeltagare: Bengt Domeij
Till projektet


  • Att konsumera digitala verk: en rättslig analys av EU-upphovsrätt inom ramen för lovlig tillgång till skyddat innehåll

Projektledare: Kacper Szkalej
Period: 2013 -

Forskningsprojektet behandlar skärningspunkten mellan upphovsrättsliga regler, avtalspraxis och användningen av DRM-system. I projektet utreds dels det upphovsrättsliga skyddets räckvidd för digitalt innehåll, dels avtalsförhållanden mellan rättsinnehavare och konsumenter i anslutning till laglig tillgång till digitalt innehåll, samt samspelet mellan juridiska regler och tekniska lösningar i distributions- och konsumtionskedjan.


  • Ersättningsbestämning vid immaterialrättsintrång

Projektledare: David Johansson
Period: 2012-

Bestämning av ersättning (eller beräkning av skadestånd) vid immaterialrättsintrång är ett ständigt återkommande problem. Trots att riktlinjerna för vilka hänsyn som ska tas vid bestämning av ersättningen numera återfinns i det så kallade sanktionsdirektivet, råder fortfarande betydande oklarheter på området.Forskningsprojektet utgår från frågor kring hur ersättningsbestämningen inom landet görs mot bakgrund av dels de svenska skadeståndsrättsliga traditionerna, dels de nya krav och möjligheter som aktualiseras genom sanktionsdirektivet. Vidare omfattar projektet en komparativ studie av främst rättspraxis i andra europeiska och utom-europeiska länder.