Forskning

Forskning vid IMK inom immaterial- och marknadsrätten gäller konkurrensförutsättningarna på olika marknader och EU-rättens utveckling samt samspel med svensk rätt.

Immaterialrätter ger innehavarna ensamrätter till värdefulla delar av produkter eller tjänster exempelvis tekniska egenskaper, kännetecken för en produkts ursprung, former eller personliga och konstnärliga uttryck. Marknadsrätten består huvudsakligen av konkurrens- och marknadsföringsrätt, som syftar till att skapa en sund konkurrens genom att reglera konkurrensbegränsningar och former för reklam. Det övergripande målet inom forskningen är att öka förståelsen för rättsområdena och att påverka dessa i för samhället positiv riktning. På sikt kan sådan forskning leda till teknisk och ekonomisk utveckling och ny kultur.

Forskarna inom immaterial- och marknadsrätt deltar aktivt i samarbeten med nordiska och europeiska forskare inom området. Gruppen samverkar också med samhället i stort, företag, myndigheter och intresseorganisationer. Genom artiklar och böcker bidrar forskarna till kompetensen i Sverige inom immaterial- och marknadsrätt.