Nyhetsrapportering och upphovsrätten – vart är vi på väg?

2019-10-01

Eftermiddagsseminarium i upphovsrätt den 8 oktober 2019 kl. 16-18 i Stockholm

Dokument:
Chefsjurist My Goland, Schibsted, advokat Christina Berggren, MAQS Advokatbyrå
Nyhetsraportering och upphovsrätten - vart är vi på väg?
Doktorand Kacper Szkalej, IMK, Uppsala universitet
Direktivkonformtolkning och ramverket för upphovsrättsinskränkningar - Sverige och EU

Beskrivning:
Det händer mycket på upphovsrättens område, inte minst beträffande hur pressen får använda opublicerat upphovsrättsligt skyddat material. 

Den 15 juli 2019 kom domen från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) rörande den s.k. järnrörsskandalen – PMT 1473-18. I domen behandlas upphovsrätten och andra grundläggande rättigheter i de upphovsrättsliga efterspelen av den uppmärksammade tvisten mellan Kent Ekeroth och Sveriges Television AB, SVT. PMÖD anpassar i domen det oskrivna parodiundantaget till EU-rätten, men inte inskränkningarna för nyhetsrapportering. Samtidigt får egendomsskyddet företräde framför yttrandefriheten med beaktande av omständigheterna i detta enskilda fall. I andra fall kan istället yttrandefriheten få företräde.

PMÖD är väl medveten om att frågorna i målet är av stort samhällsintresse och tillåter därför att domen kan överklagas till Högsta domstolen. Visserligen är PMÖD prejudikatinstans för immaterialrättsliga mål och lämnar sällan ventilen öppen uppåt. Att domstolen väljer detta beror på att målet rör många viktiga principiella upphovsrättsliga frågor.

Under seminariet analyserar vi det juridiska efterspelet av järnrörsskandalen, med utgångspunkt i domen från PMÖD och EU-domstolen dom i mål C-469/17 (Funke Medien) med dom den 29 juli 2019. Vi tittar närmare på hur upphovsrätten ska balanseras mot andra grundläggande rättigheter, och särskilt i förhållande till informationsfriheten och pressens möjligheter att få ut aktuella nyheter till medborgarna. 

Talare:
Chefsjurist Henrik Grinbaum, SVT, chefsjurist My Goland, Schibsted, advokat Christina Berggren, MAQS och doktorand Kacper Szkalej IMK/Uppsala universitet 

Moderator: 
Advokat Sophia Spala, Setterwalls

Datum och plats:
8 oktober 2019 kl 16.00-18.00
Setterwalls, Sturegatan 10 i Stockholm