Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Seminarier

Blockering av domännamn

Tid:
2017-03-27 17:00 - 19:00

Exportera

Att internetleverantörer ska kunna blockera sina kunders tillgång till webbsidor eller tjänster är en högaktuell och omdiskuterad fråga.


Av EU-rätten framgår att ett föreläggande om blockering av webbsidor som innehåller olagliga upphovsrättsligt skyddade verk i princip är tillåtet. EU-domstolen har behandlat frågan år 2014 i mål 
C-314/12 (UPC Telekabel). Däremot får ett föreläggande inte vara för vidsträckt. I flera mål har EU-domstolen också framhållit att upphovsrätten inte är absolut och i linje med detta menar domstolen i UPC Telekabel-målet att ett eventuellt utfärdande av ett förläggande ska balanseras mot internetleverantörens näringsfrihet och internetanvändares grundläggande rätt till information.

Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) har meddelat dom den 13 februari 2017 om blockering av The Pirate Bay och Swefilmer (mål 
PMT 11706-15). PMÖD menar att med stöd av 53 b § URL ska, i linje med en direktivkonform tolkning i förhållande till art. 8.3 Infosocdirektivet, den svenska bestämmelsen tolkas så att B2 Bredband ”förbjuds vid vite om 500 000 kr att medverka till tillgängliggörande för allmänheten av verk och upptagningar på så sätt att B2 Bredband åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsten The Pirate Bay och tjänsten Swefilmer. Såvitt gäller tjänsten The Pirate Bay gäller föreläggandet också medverkan till exemplarframställning.” I förhållande till domstolens bedömning rörande internetleverantörers medverkan till upphovsrättsintrång har domstolen frikopplat sig från det straffrättsliga medverkansbegreppet.

I ljuset av PMÖDs färska dom om blockering av The Pirate Bay och Swefilmer bjuder IMK in till eftermiddagsseminarium, där vi bl.a. kommer att diskutera blockering av domännamn, tolkningen av medverkansbegreppet, territorialitet i förhållande till blockering av utländska domäner samt hur PMÖD:s dom förhåller sig till det pågående EU-målet
C-610/15 Stichting Brein.


Talare: Chefsjurist Carl Knudsen, Telia Sverige, jur. dr i europarätt Magnus Strand, Företagsekonomiska institutionen/Uppsala universitet, doktorand i straffrätt Gustaf Almkvist, Juridiska fakulteten/Uppsala universitet, doktorand i upphovsrätt Kacper Szkalej och docent Sanna Wolk vid IMK

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion. 

Varmt välkommen!


Sanna Wolk                     Stojan Arnerstål
Ordförande IMK               Föreståndare IMK

 

Tid: 27 mars 2017, kl. 17.00-19.00
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se